Baghpat

CEIGALL/NHAI

RE Wall work in Delhi-Baghpat Road Project, Uttar Pradesh

Mughal Sarai

APPL/NHAI

Varanasi-Aurangabad section of NH-02, Uttar Pradesh & Bihar

Bilhaur

PNC/NHAI

Aligarh Kanpur Pkg 5 (RE Wall + FSCB)

Varanasi

MCC/NHAI

Varanasi Bypass- A 1&A 2

Lucknow

PNC/NHAII

Lucknow Ring Road (RE Wall + FSCB)

Mathura

PNC/NHAI

RE Wall work in Mathura Bypass Pkg-1C, Uttar Pradesh

Hardoi

PNC/NHAI

RE Wall work in Hardoi Bypass Pkg-3, Uttar Pradesh

Maharajganj

PNC/NHAI

RE Wall work in Sonauli-Gorakhpur section on NH-29E, Uttar Pradesh

Contact Us

Contact US